ഖുർആൻെറ സന്ദേശം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

നമ്മെയും നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവാണ്. അവൻ ഏകനാണ്. അനാദിയും അനന്ത്യനുമാണ്. പരമകാരുണികനും നീതിമാനുമാണ്. പദാർഥാതീതനും…
Read More

വിധിവിശ്വാസം: ഇസ് ലാമിക വീക്ഷണം

ദൈവവിധിയെയും മനുഷ്യസ്വാതന്ത്രൃത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം വിശദീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച ഭൌതിക സങ്കല്‍പം പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 1. ഭൌതികവാദികള്‍…
Read More

പരലോകവിശ്വാസം

Posted by - April 4, 2016
മരിച്ചുമണ്ണടിയുന്നതോടെ മനുഷ്യജീവിതം അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഖുര്‍ആനവതരിക്കുന്ന കാലത്ത് അറബികള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ സംഭാവ്യതയെ നിഷേധിച്ചിരുന്ന ആ സമൂഹത്തിന് അനിഷേധ്യമായ തെളിവുകള്‍…
Read More

മലകുകള്‍: ആജ്ഞാനുസാരം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നവർ

Posted by - April 2, 2016
സ്രഷ്ടാവും വിധാതാവുമായ അല്ലാഹു പ്രപഞ്ചത്തെ തന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചില സൃഷ്ടികളെ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് മലകുകള്‍. മലകുകള്‍…
Read More