വിധിവിശ്വാസം: ഇസ് ലാമിക വീക്ഷണം

ദൈവവിധിയെയും മനുഷ്യസ്വാതന്ത്രൃത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം വിശദീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച ഭൌതിക സങ്കല്‍പം പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 1. ഭൌതികവാദികള്‍…
Read More

കാഫിര്‍ എന്നതിൻറെ വിവക്ഷ ?

മൂടിവെച്ചു, മറച്ചുവെച്ചു എന്നൊക്കെ അര്‍ഥമുള്ള ‘കഫറ’ എന്ന പദത്തില്‍ നിന്നാണ് ‘കാഫിര്‍’ ഉണ്ടായത്. അതിനാല്‍ ‘മറച്ചുവെക്കുന്നവന്‍’ എന്നാണ് കാഫിര്‍ എന്ന…
Read More

മലകുകള്‍: ആജ്ഞാനുസാരം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നവർ

Posted by - April 2, 2016
സ്രഷ്ടാവും വിധാതാവുമായ അല്ലാഹു പ്രപഞ്ചത്തെ തന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചില സൃഷ്ടികളെ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് മലകുകള്‍. മലകുകള്‍…
Read More